2009. április 17., péntek

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (15)


A huszadik
szazad.hu portál advent első hetében archív közlemé-
nyeiben elért az első világháborút lezáró párizsi békekon-
ferenciához, illetve Trianonhoz. E történelmi pillanat gyökerestől megváltoztatta Magyarország és az elcsatolt területek, köztük Erdély életét. Rovatunk a honlap anyagaiból készült lényegi válogatásban, hétről hétre, lépésről lépésre korabeli lapok alapján igyekszik nyomon követni, mi minden történt velünk Trianon óta. Az élet lassan normalizálódik, visszaáll a postaforgalom Magyarország és Románia között...


A moldvai zsidómészárlások
1922 március

Kolozsvár, márc. 19. * A megbukott Averescu-kormány uralmának első napjaiban Moldvában és Besszarábia egyes városaiban hatósági személyek közreműködése mellett a csőcselék megrohanta a zsidó kereskedők üzleteit, azokat kifosztotta, a tulajdonosokat elhurcolta, közülük igen sokat legyilkolt.
A mozgalom élén Stere csendőrezredes és Marinescu őrnagy rémtetteinek láttára Flondor Tivadar, a jelenlegi román igazságügyminiszter felháborodással tiltakozott, az atrocitások ellen és a vérengzőkkel szemben védelmet kért Averescu miniszterelnöktől.
Averescu megtorlást igért, azonban semmit sem tett. Flondor Tivadar erre az Oroszországban tanulmányuton lévő Thomas Albert francia volt municiós minisztert hivta meg a szörnyűségek megtekintésére.
Thomas meg is jelent az atrocitások szinhelyén, mire a román kormány a gyilkosok és rablók szigoru megbüntetését helyezte kilátásba. Averescu miniszterelnök azonban háromévi uralma alatt sem váltotta be igéretét. Bár Flondor állandóan sürgette igéretének beváltását azonban eredménytelenül.
Most a liberális párt hatalomra jutásával Flondor igazságügyminiszter lett s a román közvélemény hangosan követeli, hogy a gyilkosokat büntessék meg.
Flondor, a ki a zsidók támogatásával jutott mai pozíciójába, nem mert cselekedni. E miatt a Bratianu-kormány, de különösen Flondor igazságügyminiszter erős támadásoknak van kitéve. A kamara összeülése előtt Flondor kénytelen lesz helyét olyan politikusnak átengedni, a kinek lesz erkölcsi bátorsága a gyilkosokat megbüntetni.

A román választásokon nagy többséggel győztek a liberálisok
1922 március

Bukarest, márc. 12. * (Orientradio.) A kamarai választások eredményei már ismeretesek. A kormánypárt 260 mandátumot kapott, az ellenzék 97-et, 12 helyen pótválasztás lesz. A liberális-párt tehát, tulnyomó többséggel rendelkezik.
Bukarestben 1,162,369 szavazatot adtak le a liberálisokra, akik 15 mandátumhoz jutottak, míg a parasztpárt 342,306 szavazattal három mandátumot tudott szerezni. Averescu tábornokot és Jorga tanárt megválasztották, Marghiloman azonban kibukott az uj parlamentből... (MTI)

Megindult a közvetlen postai forgalom Magyarország és Románia között
1922 március

Magyarország és Románia között tudvalevőleg március 1-vel megindult a közvetlen vasúti és árúteherforgalom. A román postaigazgatóság erre való tekintettel felterjesztést intézett a kormányhoz, ahonnan utasítást kért a Magyarországgal való közvetlen postai forgalom azonnali felvételére. A napokban érkezett meg a postavezérigazgatóság válasza, melyben utasította az egyes igazgatóságokat, hogy a közvetlen levélforgalom megindítása tegye meg azonnal a sürgős intézkedéseket. A román postaigazgatóságok számítanak arra, hogy a közvetlen levélforgalom a legközelebb már meg is indulhat. Úgy tervezik, hogy a postai szállítást a Biharpüspökin és Keresztesen át közlekedő közvetlen magyar és román vonatok fogják felvenni.

Jászai Mari ünneplése
1922 március

Negyvenhatodik nagygyülését tartotta vasárnap délelőtt a Petőfi-Társaság. Ez a nagygyülés egyuttal hivatalos megnyitója volt annak az ünnepségsorozatnak, mellyel Petőfi Sándor születésének századik évfordulóját meg fogja ünnepelni szerte az országban minden község, minden testület, minden intézmény. A mai nagygyülést Pekár Gyula nyitotta meg.
A nagygyülés fő része a Jászai-jubileum volt. Előbb dr. Váradi Antal olvasta fel "Jászai Mari jubileumára" című értekezését, amely vázolja azt a nagyszerű művészi egyéniséget, melyet Jászai Mari neve jelent. Méltatta őt, mint művésznőt, mint honleányt és mint azt a nagyszívű nőt, aki titokban, de annál nagyobb buzgalommal és lelkesedéssel gyakorolja a jótékonyságot. A közönség tapsviharral ünnepelte a müvésznőt, aki maga meghatottan hallgatta az érdekes felolvasást.
Ezután Jászai Mari következett. Mikor a dobogóra lépett a közönség felállott, tapsolt, éljenzett s a müvésznő percekig nem tudott szóhoz jutni. Amikor végre elcsitult az ünneplés zaja, Jászai Mari három Petőfi-költeményt szavalt el óriási hatás mellett. A nagygyülésnek ez volt utolsó száma s a közönség még hoszszu ideig ott maradt a teremben, zajosan tüntetett a müvésznő mellett, akinek távoztakor végig le az utcáig sorfalat állottak. Az ünnepség az Akadémia díszteremben folyt le, amely az idén először nyilt meg a közönség számára.
Jelen volt az ünnepségen Horthy Miklós kormányzó, József királyi herceg és Auguszta királyi hercegasszony, báró Wlassics Gyula, Berzeviczy Albert, dr. Balogh Jenő és nagyszámu közönség, amely zsufolásig töltötte meg a nagytermet és roskadásig a karzatokat. Délután 2 órakor az Országos Kaszinóban tartotta a Társaság lakomáját, majd háromnegyed 4-kor volt ünnepélyes megnyitása a Petőfi ereklye muzeumnak a Bajza-utcai Petőfi-házban...
A Jászai-ünnepség este fél 6-kor folytatódott a Nemzeti Színház csarnokában. A Petőfi-Társaság nevében Szávay Gyula főtitkár mondotta el lendületes alkalmi ódáját, majd Pekár Gyula adta át a Társaság nevében a nagyművésznő mellszobrát báró Wlassics Gyula kormánybiztosnak, ezután pedig fölavatta a színművészeti Muzeumot. Az ünnepség többi része a szinpadon folyt le.
Itt János király trónszéke körül már felsorakoztak a küldöttségek. Az ünnep nyilt szinpadon folyt le. Amikor a függöny szétlibbent és Jászai Mari pályatársnőitől kisérve megjelent. a nézőtér egész közönsége felemelkedett helyéről és percekig tartó tapssal ünnepelte a jubilánst. Jászai a trónszéken foglalt helyet.
Elsőnek a magyar kormány nevében Pekár Gyula államtitkár köszöntötte az ünnepeltet.
Utána Wlassics Gyula báró kormánybiztos, majd Ambrus Zoltán, a Nemzeti Szinház igazgatósága nevében üdvözölte Jászai Marit. Szász Károly a Kisfaludy-Társaság és a Színművészeti Tanács képviseletében mondott köszönetet. Szávay Gyula a Petőfi-Társaság nevében köszöntötte alkalmi versben, Ivánfi Jenő a pályatársak nevében szólott.
Jászai Mari megindult hangon válaszolt az üdvözlésekre...Ezután sorra vonultak el a jubiláns előtt az egyesületek és testületek szószólói akik egy-egy szál virággal áldoztak az ünnepeltnek. Az ünnepélyt a Himnusz fejezte be.

Az illusztráción: Jászai Mari

Forrás: www.huszadikszazad.hu

Nincsenek megjegyzések: