2009. április 24., péntek

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (16)


A huszadik
szazad.hu portál advent első hetében archív közlemé-
nyeiben elért az első világháborút lezáró párizsi békekon-
ferenciához, illetve Trianonhoz. E történelmi pillanat gyökerestől megváltoztatta Magyarország és az elcsatolt területek, köztük Erdély életét. Rovatunk a honlap anyagaiból készült lényegi válogatásban, hétről hétre, lépésről lépésre korabeli lapok alapján igyekszik nyomon követni, mi minden történt velünk Trianon óta. Kémhistóriák, uralkodókról terjesztett álhírek, beolvasztott harangok pótlása, aranyéhség - a háború utáni idők mindennapi hozadékai...


Román kém, aki német repülőtisztnek adta ki magát
1922 március

Ki akarta kémlelni a nemzeti hadsereg számerejét - Tárgyalás a büntetőtörvényszéken
A Hétfői Napló tudósitójától.

Hunger Hans huszonnyolc esztendős diszletfestő a háboru idején mint német állampolgár a Mackenson-féle hadseregben teljesitett szolgálatot. A leszereléskor Hunger Szászrégenben telepedett le, ott meg is nősült és cimfestő vállalkozást alakított. Később a románok ki akarták utasítani, mire Hunger felajánlotta nekik kémszolgálatait és belépett a román titkosrendőrség kötelékébe. A románok megbizhatónak találták és azt a föladatot adták neki, hogy jöjjön Magyarországra és figyelje meg az itteni irredenta törekvéseket, különösen azokat, amelyek Erdélyre vonatkoznak. Feladatául adták neki még azt is, hogy kémlelje ki a mi nemzeti hadseregünk számerejét és esetleges haditervek után is érdeklődjék.
Hunger Hans Budapestre jött, itt német repülőtisztnek adta ki magát és sok furfanggal gróf Bethlen Andor közelébe férkőzött, aki a honvédelmi miniszteriumban magához rendelte, gróf Bethlen Andor azonban természetszerüleg elővigyázatos és gondos volt és mielőtt szóba állt volna ezen állrepülőtiszttel, tudakozódott utána és csakhamar megkapta az értesítést, hogy Hunger tulajdonképpen oláh kém. Ennek tudatában felvezettette magához Hungert a minisztériumba, ahol nyomban letartóztatta. Megindult az eljárás és az ügyészség hűtlenség büntette címén adott be ellene vádiratot.


Miklós román herceg és a magyar trón
1922 május

A Journal de Genéve szerint a Corriere della Sera bécsi forrásból azt a hirt kapta Budapestről, hogy Habsburgi Károly halála folytán s az uj uralkodóválasztásra való tekintettel a román király második fia, Miklós, a maga jelölttetésének előkészítésén fáradozik. Mária román királynő jelenleg Belgrádban időzik, hogy a tervet előbbre vigye. Ugyane célból utazik le Masaryk is Belgrádba.
Azt mondják, hogy Krisztinavics miniszter a szerb külföldi propaganda elnöke, aki közelebbről Budapesten időzött, egy bankban tekintélyes összeget helyezett el Miklós herceg választási propagandájának költségeire.

Budapestről a következő értesüléseket kaptuk, - irja a nevezett lap:

Mikes János gróf, szombathelyi püspök, aki ismeretes Habsburg-érzelmeiről, akinél IV. Károly megszállott volt első államcsinykiséretekor, néhány nappal ezelőtt Budapestre érkezett avval a határozott céllal, hogy mozgalmat indítson - az osztrák házi örökösödési rend alapján - Ottónak, IV. Károly legidősebb fiának érdekében, hogy őt a magyar kormány és egységes kormánypárt Magyarország királyának ismerje el. Addig, mig a herceg elérné nagykoruságát, régens uralkodnék, lehetőleg Apponyi Albert gróf, esetleg Horthy, a jelenlegi kormányfő.
Mikes püspök kihallgatást eszközölt ki Horthy kormányzótól és egyidejüleg megbeszéléseket folytatott a magyar kormánnyal is. De megbeszélései nem vezettek és nem vezethettek eredményre mert a kormányzat a 1920. I. és 1921. XLVII. törvénycikkhez tartja magát és sohasem fogja kötelezőnek elismerni a Habsburg Hausgesetzet, amely a család kebelében az örökösödés rendjét szabályozza.
Ezután ismerteti Grátz Gusztávnak a Magyar Hirlapban megjelent nyilatkozatát, melyben elmondja, hogy IV. Károly király végrendelete jelenleg Andrássy Gyula gróf birtokában van s ha a király Funchalban más végrendeletet nem csinált, akkor ez az érvényes.
A Journal de Genove-nek ehhez a hiréhez azt meg kell jegyeznünk, hogy az egész, legalább ebben a formában kis ántánt-forrásból eredő koholmány...


Hogyan születik a harang az Ecclesia Harangműveknél?
1922 május

A kath. és protestáns hitközségek szerte az országban új harangokat szereznek be a világháboruban ágyuvá öntött harangok helyébe.
A harangokat az öntőmedencében formálják. Először a magot építik meg téglából, melyre agyagot kennek és azt az első sablonnal pontosan formázzák, majd az építmény alá tüzet gyújtva ezt kiszárítják.
A kész harangmagot zsíros hamuval kenik be és ráformázzák agyagból az úgynevezett álharangot az öntendő harang legpontosabb méreteiben, melyre viaszból ráillesztik a díszítéseket és felirásokat is. Az öntőmedencében egymásmellé helyezett kész harangformákat homokkal betemetik, a harangfejen kis nyílást hagyva téglacsatornát építenek a kemencétől minden egyes harangfejig s amikor az előírásosan kevert vörösréz és ón (78% - 22%) vegyülék a kellő hőfokot eléri és az öntés körül álló papok és hívek imájukkal kérik az Ég segítségét, hogy jó harangok szülessenek; Rincker mester vasrúddal kezében benyomja a kemence dugóját s a forró érc befolyik a harangformákba.
A kihülés után lemossák, lekefélik a harangokat, de nem reszelnek rajta, mert a reszelés nemcsak a haranghangot, hanem az öntő jó hírnevét is rontja. Márpedig Rincker mester mindkettőt féltékenyen őrzi.


Az arany rejtekhelye
1922 május

...Minthogy az arany igen súlyos fém, minden valószinüség szerint, akkor sülyedt le a mélyre, amikor az egész föld még folyékony állapotban volt. Talán sohasem is vettek volna az emberek tudomást az aranyról, ha fényesen, csábítón fel nem csillant egy-egy forrás vizében. A földalatti források forró vize kovasavat tartalmaz, a kovasav pedig oldja az aranyat.
Gyakran előfordul, hogy a kovasav a földalatti forrás falára rakódik és ott kvarctömeget képez, melyben már az arany sem maradhat oldott állapotban, hanem aranycsillám, aranypor vagy apró aranypikkelyek alakjában kiválik és a víz kvarccal vegyesen felszinre hozza. Igy jutnak folyóvizek vagy patakok aranytartalomhoz, minthogy pedig minden patak és minden folyó a tengerbe ömlik, természetes, hogy a tenger nagymennyiségű oldott állapotban levő aranyat tartalmaz.
Sherry Hunt nevű angol tudós megállapítása szerint 1000 kilogramm tengervíz, körülbelül 32-60 miligramm aranyat tartalmaz. Tehát egy kilogramm arany nyeréséhez 30 millió kilogramm tengervizre volna szükség. Sokan foglalkoztak az aranynak tengervizből való előállításával, de eddig megfelelő módot még nem sikerült senkinek sem feltalálni...


Illusztráció: a harangöntés előkészítése

Nincsenek megjegyzések: