2009. szeptember 2., szerda

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (35)


Lukács György Bécsben
1926 október

Bécs, október 3. * A külföldi delegátusok hatalmas résztvétele mellett, nagy ünnepségek keretében kezdődött ma Bécsben a páneurópai kongresszus. A Konzerthaus nagytermében volt a megnyitóülés, az emelvényen hosszu zöldasztal mellett a külföldi delegációk vezetőinek a helye, minden állam delegátusa előtt ott van az illető ország kis zászlaja.

Az ünnepélyes megnyitás előtt kibontották a páneurópai mozgalom zászlaját, amely világoskék alapon arany napban vörös keresztet ábrázol. Az arany nap sugarai az egyes európai államokat jelképezik. A kongresszust Seipel volt kancellár nyitotta meg. Utópia volna egy egyesült Európáról álmodni, hogy emellett azok a népek, amelyek Európában laknak, a saját nemzeti életükről akarjanak lemondani. Ez egyenesen kulturaellenes cselekedet volna, mert az emberiség elszegényedését jelentené kulturális javakban. Meg kell tanulnunk európai nyelven beszélni egymással, de ahhoz, hogy európaiul beszéljünk, európaiul kell gondolkoznunk és éreznünk is. A mai kongresszuson nem kisebb dologról van szó, mint a világ békéjéről.

Ezután a közönség tomboló tetszése mellett Loebe, a német birodalmi gyülés elnöke lépett a szószékre.

- Európaiak! - kezdte - a páneurópai uniónak ez a születésnapja valamikor mint Európa politikai és gazdasági fejlődésének történelmi dátuma lesz följegyezve. Vannak kishitüek, akik bennünket fantasztáknak, illuzionistáknak neveznek. Nem egy mesterséges konstrukciót akarunk teremteni, hanem egy természetes fejlődésnek eredményeként akarjuk Páneurópát létrehozni. Néhány évvel ezelőtt maga Stresemann külügyminiszter is utópiának tartotta volna azokat a kijelentéseket, amelyeket legutóbb Genfben tett.

- Arra a kérdésre, hogy ki ellen irányul Páneurópa, azt válaszolhatjuk, hogy senki ellen nem irányul. Európa filiszterei ne ijedjetek meg, egy napon el fog következni az, hogy Európának lesz közös egységes kereskedelmi joga, egységes szociálpolitikája, egységes pénze. Az az Európa, amelyet harminc különböző szétszakitott, egymással versengő, egymást gyülölő ország alkot, el fog tünni, Páneurópa azonban élni fog.

Kain Michaelis dán irónő németnyelvü beszéde után Francis Delaisi francia kiküldött bejelentette, hogy Caillaux, Herriot és Painlevé, a három nagy államférfi, aki el akart jönni a kongresszusra, akadályozva van a megjelenésben. Franciaország népe teljesen át van hatva a béke gondolatától és szivesen támogatja munkájával mindazokat, akik a páneurópai gondolatot magukévá teszik.

Ezután A. Watts kijelentette, hogy Angliában napról-napra nagyobb megértéssel és érdeklődéssel fogadják Páneurópa gondolatát.

Politisz volt görög miniszter után a közönség zajos tapsai között Lukács György, a magyar delegáció vezetője lépett az emelvényre:

- A páneurópai mozgalomnak lényege - mondotta Lukács francia nyelven - megegyezik a Népszövetség alapeszméjével. A Népszövetség jelenlegi alkotmánya ellen némi birálatnak van helye. Mert Magyarország példája is bizonyitja annak hiányosságát. Az elmult hét esztendő leforgása alatt csupán két esetben sikerült elérni, hogy a Népszövetség tanácsa a magyar kisebbségi jogok sérelmeivel foglalkozzék. A páneurópai mozgalomnak éppen ugy, mint a Népszövetségnek, csak az európai kontinens reorganizációja lehet a célja, amely lényegében a következőkből állhat: a háboruk elkerülése, a gazdasági virágzás biztositása, a civilizáció ujjáépitése. Európának is meg kellene teremtenie a saját Monroe-doktrináját.
- A genfi Népszövetségnek osztályokból kellene állania, amely osztályok egész világrészeket foglalnának magukban. Magyarország a saját szempontjából szintén kivánatosnak tartja a páneurópai mozgalom megerősödését és ezzel kapcsolatban két problémának a Népszövetség utján való megoldását. Az egyik probléma a leszerelés, a második a kisebbségeknek hatályos védelme. Ennek a két problémának megoldását Magyarország eddig hiába várta a Népszövetségtől. A volt középeurópai államok a legmesszebbmenő mértékben le vannak fegyverezve, a többi hatalmak azonban zavartalanul fegyverkezhetnek és haderejük jelentékenyen fölülmulja a háboru előtti létszámot. A Népszövetség közömbösen áll e dolgokkal szemben és csak most készül a leszerelés kérdését végre szőnyegre hozni.

- A kisebbségek védelmének kérdése teljesen elaludt. Reméljük, hogy a páneurópai unió megteremtése ugy a leszerelés, mint a magyar kisebbség védelmének megoldását siettetni fogja. A páneurópai mozgalom által elérni igyekezett Európai Egyesült Államok egy vámuniót fognak alkotni. Meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy az európai kontinensen a forgalmat semmi se akadályozza. A magyar közvélemény erősen meg van győződve arról, hogy a páneurópai eszme terjedése lehetővé fogja tenni egy olyan atmoszféra kialakulását, amely a trianoni szerződés megigért revizióját fogja hozni. Magyarország, amely a trianoni szerződés következtében területének kétharmadrészét elvesztette, türelmetlenül várja Páneurópa megalakulását.

Lukács György beszéde a jelenlevő külföldi delegátusok körében bizonyos megütközést keltett és ennek a kongresszus elnöke, Politisz kifejezést is adott. Ez a beszéd - mondotta -, amely Magyarországnak a trianoni szerződés által való elnyomatását panaszolja föl, arra a föltevésre adhat alapot, hogy ezen a kongresszuson politikai kérdéseket is meg akarnak vitatni. Át kell hatva lennünk attól a gondolattól, hogy Páneurópa nem csinál politikát és ezért a kongresszuson politikáról nem is vitatkozunk. Kérem a delegátusokat, hogy politikai kérdéseket ne hozzanak szóba. Több kisebb állam delegátusának beszéde után Politisz elnök szenzációs bejelentést tett.
Általános meglepetést keltve közölte, hogy egy nagy államférfiu, aki a teremben tartózkodik és aki egyenesen az ő meghivására jelent meg itt, szeretne néhány szót szólni Páneurópáról, jóllehet, az ő országa hivatalosan nincs képviselve a kongresszuson. A közönség élénk érdeklődése közben jelentette be az elnök, hogy ez a férfiu nem más, mint Kerenszki, az orosz köztársaság egykori elnöke. Kerenszki valóban fölszólalt és kijelentette, hogy Páneurópa eszméje, ha más formában is, de már 1917 márciusában kialakult Oroszországban... Tudósitónk a délelőtti ülés befejezése után beszélgetést folytatott Lukács Györggyel, a magyar delegáció vezetőjével.

- Politisz elnök - mondotta Lukács - beszédem után négyszemközt kijelentette, előttem, hogy nem jelent semmit, ha ma még Magyarország sérelméről nem lehet hivatalosan beszélni egy európai kongresszuson. Ha Briand két esztendővel ezelőtt mondotta volna el azt a beszédet, amelyet legutóbb Genfben tartott, megkövezték volna. Ugyanigy lesz ez -mondotta Politisz - a magyar sérelmek orvoslásával is.

Fotó: Lukács György delegátusvezető


Nincsenek megjegyzések: