2009. augusztus 1., szombat

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (31)

Az Ex és még nyolc titkos társaság működik Magyarországon
1926 március

Bethlen István gróf miniszterelnök legutóbbi nemzetgyülési beszéde ismét a közérdeklődés középpontjába állította a titkos társaságok problémáját. Munkatársunk utánajárt, hogyan hívják ezeket a titkos társaságokat, kik a tagjaik, mi a céljuk, hogyan működnek és több oldalról szerzett megbízható információkat rejtelmes belső életük felöl.
– Ezidő szerint – mondották informátoraink – még mintegy kilenc titkos társaság működik. Ezek között legnagyobb: a Magyar Tudományos Fajvédő Egyesület, amely „Etelközi Magyarok” név alatt végzi munkáját. Az utóbbi időben a társaság az „Ex” nevet vette föl, mert előbbi neve már túlságosan ismertté vált.
– A szervezet még 1920-ban alakult Feilitzsch Berchtold báró, Gömbös Gyula, Ráday Gedeon gróf, Zsilinszky Endre, Pálóczy Horváth István, Eckhardt Tibor és Pröhle Vilmos vezetésével. Az „Ex” legfelsőbb vezetősége mondhatni hetenként ülésezett a Move Podmaniczky-utcai székházának egyik intim helyiségében és hetenként adott tagjainak utasítást, hogy a közéletben előforduló eseményekkel kapcsolatban milyen álláspontra helyezkedjenek. Ezelőtt négy-öt évvel, az „Ex” virágzása idején hatezer tagja volt ennek a titkos társaságnak, ez a szám azonban az idők során folytonosan csökkent.
– Ennek legfőbb oka az volt, hogy Héjjas Iván és Prónay Pál a nyugat magyarországi akció idején kiléptek a titkos társaságból, mert az „Ex” a nyugatmagyarországi mozgalom főparancsnokságát el akarta venni Héjjastól és Prónaytól, amire ők megtagadták az engedelmességet és arra való hivatkozással, hogy katonai esküjük fontosabb, mint a titkos, szövetségnek tett eskü, otthagyták Gömböséket. Ettől kezdve a titkos szövetség nem végezte az ezelőtti szervezett munkát, azonban keze így is elért, különösen politikai kérdésekben, az ország minden részébe. Az ”Ex”-nek alapszabálya és ügyvitele nincs, a tagok a legteljesebb titoktartásra egész életre kötelező esküt tesznek.
– Az „Ex” arra is vigyáz, hogy a, társadalmi érintkezés során tagjai egymást fölismerhessék, ugy azonban, hogy erről idegen ne vehessen tudomást. Éppen ezért bevetették az ugynevezett szabadkőműves beszédet. A jel az, hogy a fölesketett jobbkéz középső ujját mellénye második gombja közé dugja s ezzel jelzi, hogy ő „bajtárs” Az „Ex” vidéki csoportjai közül a legerősebb a kecskeméti, a hatvani és a szegedi. Az „Ex”-en kívül nyolc titkos szövetség végez állandó munkát, mégpedig az Árpád-tábor, Hármashalom, L. társaság (Egyetemi tanárok és magántanárok szövetsége). Kettős Kereszt,Vérszegénység, Turul (nem azonos a főiskolák szövetségével), Honszeretet, Nemzeti Liga és Szentkorona Szövetség. Ez utóbbi nem azonos a nemrég alakított legitimista szervezkedéssel...

Maniu – Vajda-Vojvoda vagy koaliciós kormány alakul Romániában
1926 március

Bukarest, március 28. * Miután Bratianu miniszterelnök bejelentette a kamarában a kormány lemondását, nyomban a királyi palotába ment, hogy ezt bejelentse. Ferdinánd király elfogadta a Bratinau-kormány lemondását és a miniszterelnök távozása után fogadta a kamara és a szenátus elnökeit, hogy meghallgassa az uj kormány alakítására vonatkozó előterjesztéseiket.
Vasárnap délután Jorga és Maniu, a nemzeti párt vezérei együttes kihallgatáson jelentek meg a királynál, aki utánuk Avarescu tábornokot, a néppárt, majd Michalahit, a parasztpárt elnökét fogadta. A kihallgatások gyors lefolytatásából politikai körökben arra következtetnek, hogy a kormányválság rövid ideig fog tartani és már hétfőn kinevezik az uj kormányt, amelynek elnöke valószinüleg Maniu Gyula és külügyminisztere Vajda-Vojvoda Sándor lesz.
Ezzel a kombinációval szemben több helyen azt hangoztatják, hogy koalíciós kormány alakul az uj választások keresztülvitelére és csak ezeknek megejtése után alakul meg véglegesen az uj kormány. Maniu kormányalakitása nagy változást jelentene ugy a román bel-, mint külpolitikában. A Maniu-kormány arra, törekedne, hogy normális politikai, gazdasági, társadalmi viszonyokat teremtsen és nemzeti autonómiát adna közigazgatási, tanügyi, egyházi téren a magyarságnak, valamint a többi nemzetiségeknek.
Külpolitikai szempontból Maniu és Vajda-Vojvoda a középeurópai orientációt szándékoznak megvalósitani.

Nézd, kérlek, nem jó az embernek mindent tudni
1926 április

Légy boldog, hogy van, aki helyetted gondolkodik és megoldja szép csöndben az összes problémákat. Mi közöd neked, aki egyszerű polgár vagy, a környező országok belső ügyeihez? Van neked elég bajod, erről gondoskodik a kormány s nem is érnél rá azzal törődni, hogy Romániában, Csehszlovákiában és Jugoszláviában fölborulnak a régi rezsimek és mindenütt uj világ van kialakulóban. Hogy Pasicsot vasárnap megrágta Radics, az talán nekünk is fontos, az is, hogy Bratianu helyett Avarescu jött, ami által az erdélyi magyar irredentagondolatnak egészen másként kell orientálódnia és az sem utolsó dolog, elhiszem, kérlek, szivesen, hogy a vad cseh nacionalizmus egy hivatalnokkormányban kezd lehiggadni. A jugoszlávok megegyeznek az olaszokkal? Ez is figyelemre méltó, de mi közöd neked ehhez, aki azzal vagy elfoglalva, hogy adóidat számon tartsad? Azt mondod, hogy neked informálva kellene lenned a szomszédság állapotiról, mert te vagy a közvélemény, aki nemcsak a kormány ereje vagy, hanem önállóan, mint társadalom is müködhetnél az elszakadt magyarság összetartásán. Hát, kérlek, éppen ez az. Légy boldog, mert téged, magyar polgárt megóv az ég attól, hogy politikusok szerelmes levelein kívül mást is kelljen olvasnod, neked még azzal sem kell törődnöd, hogy itthon mi történik, hiszen a titkos külső diplomácia mellé éppen most kaptad be a titkos belsőt, a rendőrség titkosságát.
Neked nincs egyéb dolgod, mint tudomásul venni az adót és tisztelni azokat, akik helyetted gondolkoznak és tiszteld őket kérlek, nagyon, mert ugyebár, milyen rossz lehet annak a külföldi polgárnak, aki nemcsak azon bosszankodik, ami otthon van, hanem pontosan megtudja azt is, amit itt nálunk a rendőrség legalább tőled, magyar polgártól eltitkol, ha már a külföldi polgároktól nem titkolja el. Óvakodj tehát magad is és ne olvass külföldi lapokat, mert akkor hiába gondoskodik nyugalomról a rendőrség és mindent megtudsz, amit ha csak a grófok tudnak, te békében élhetsz és ihatod az ő gondoskodásuk levét.


A képen: gróf Bethlen István teniszezik

Nincsenek megjegyzések: