2009. október 11., vasárnap

Tininapló 1867-68-ból: Telegrammok évadja


Sorscsapásként érte mind a családot, mind DL-t Deák Farkas hirtelen ágynak esése. Az anyai érzések ilyenkor teljesen érthetőek, DL aggodalma pedig annak a különleges kapcsolatnak a terméke, mely legnagyobb testvéréhez - a 18 évvel idősebb Farkashoz fűzte, aki a korát tekintve akár az apja is lehetett volna. (Érdekes módon, DL alig említi naplójában az édesapját, amikor pedig részletesebben szóba hozza, akkor már a gyász hangja tör fel belőle. Így aztán a Farkassal való gyakori leveleződés szoros kötelékbe vonja a legnagyobb testvért a legkisebbel.) E prizmán át tekintve a napló bejegyzéseit, a Deák Farkas betegségével kapcsolatos aggodalmak érthetően drámai felhangokat kapnak.

"Vályi G. pedig töllünk azaz a mü pénzünkkel rögtön távírta - én tettem fel: "Pesten Szerbutcza 5. Farkas anyja indulni akar Pestre. Kérdezze meg orvosától, szükséges-e? Rögtön tudositson. Vályi."

Ekkor aztán mindnyájunkra szomoru s keserves délután következett, én amint a telegrammot feltettem, mindjárt Idához és Eszter nénihez mentem, kiknek csakhamar feltárandtam, hogy hogy áll a dolog, persze Ida nagyon gyenge lévén, igazán majdnem erőszakkal tartottam az ájulástol. Mindjárt aztán haza hoztam. Ut közben Csongvaynit is megmondtam, s nem sokkal azután Kesénitt is. Jártam én még délután egyszer le Nagy Jánosni Idával a 40 forintért amit ő adott Édes Anyámnak az utra amellyel felmehessen.

A postán 2szer, Vályi Gábornál, a piaczon stb. ugy hogy végre alig birtak lábaim. Utoljára eljött a 6 ora s az én Édes jó Anyám. Nagy Jánosné, Csongvayné és velem egy fiákerrel a postára ment s Isten segélyével elindult nagy utjára. A jó Isten vezérelje, s vigye egésségben addig, tán jobban lévő kedves fia és bátyámhoz! Én Istenem, hallgass meg kérésemben!...

17. Tegnap estve kapott telegrammot Csongvay Filep Kálmántól, de az is csak azt mondta, hogy veszélyesen beteg Farkas!
Ma reggel kapot Vályi Gábor választ, a vén Vályi jött hozzánk s mondá, mely azt írja, hogy szükséges az édes Anyám menetele. - De ezt én nem láttam.

Délután temettük el Rosnyai Klárit. Estve nálunk volt Keséné néni, Nagy Jánosné, Ida s Dosa Lajos, a ki adott nekem 10 frtot a házi szükségekre. E tiz frt számlája a 274ik lapon van.

18. Ma reggel kaptunk Filep Kálmántól telegrammot 10 perc alatt, hogy Farkas jobban van, édes anyám ne mmenjen, de édes Anyám ki tudja, hol van most?

Délután kaptunk Édes Anyámtol levelet Tordáról, én küldeni akartam egy pakkot, de nem megy ma szekér posta.

19án...délután Dosánitt voltam, ahonnan Dalárda probára mentem és innen a szegén Ujfalvi Lajos temetésére mentünk...A mikor a temetésről haza jöttem vittem postára a már tegnap elküldendett pakkot fizettem érette 38 krajczárt...

Estve 8 ora után 20 perccel amint tanultam az ablak mellett, hozza a Vályi kocsissa a következő telegrammot (15 perc alatt jött el): "Vályi Károly postamester MVásárhelyt. Farkas határozottan gyogyul, Wagner és Engel tudorok gondozzák. Anyja nem érkezett meg, levél megy, Réthi." Ezzel én aztán azonnal Dosa Lajoshoz, Nagy Jánosni és Csongvayni mentem, akik perse mind igen örültek e hirnek csak épen a drága jó édes anyámért busulunk, egyfelől azért, hogy valjon ő hogy van? másfelől, hogy e hireket nem adhatjuk tudtára neki, mert nem tudjuk, hogy hol van?

20. Ma délelőtt vettem egy szekér fát 2 frt 80 krajczáron. Délelőtt csináltattam a vén Vajnával a vén Nagy Györgynének szemvizet. Ebéden Csogvaynitt voltam. D.u. pár perczig a vén Csongvayval Feketénitt is voltam, ahonnan átmenve a törvényszékhez ott irtam egy szobában egyedül Csongvaynak egy ivet. A mint onnan haza jöttem, hát itt volt édes Anyámnak egy levele, amelyben Kolozsvárrol ir 19éről nekem - ez a levél olyan szép és olyan szomoru, hogy olvasása elég arra, hogy az embert is egy darab ideig szomoru és komollyá tegye, látván, hogy szegén édes Anyám mily kétes és káros helyzetben van, akkor amidőn már nem volna oly nagy ok hogy busuljon, sőt velünk itthon örvendhetne a jobb hireknek - de hát már ezekről nem tehetünk!

... Már azt sem tudom, hogy mi modon tudjak szegén édes Anyámnak nehány frtot most estve lévén már hozzá fogok tanulásomhoz kérve az Istent, hogy segitse meg szegén édes Anyámat s adja vissza jó egésségét kedves bátyámnak.

21. Egész d.e. nagyon szomoru voltam s majdnem kétségbe esett, hogy Édes Anyámról mitsem tudunk Kolozsváron tul, holott eddig rég megérkezhetett volna Pestre. Délkor, midőn épen ebédelni akartunk jött a következő telegramm: "Deák Ferencznek MVásárhelyt. Farkas jobban, Édesanyja tegnap estve szerencsésen megérkezett. Dr. Mezei Adolf, Zöldfa utcza 2. szám." Feltette Pesten 21én 12 ora 15 p., d.u. kaptuk 21én 12 ora 20 p d.u. " (82-91. oldal)

A távirattal DL gyorsan elszaladt rokonokhoz, aggódó ismerősökhöz, s mindenütt nagy volt az öröm. Így zárult eme szerencsés nap:

" Délután még küldtem édes Anyámnak egy levelet 2 frttal melyet a holnapi Jogászbálra tartogattam volt. Estve Kesénit voltam 8 oráig, azután tanultam." (91. oldal)

(Folytatom)

Illusztráció: Elszámolás a 10 forintról a 274. lapról

1 megjegyzés:

Elekes Ferenc írta...

"Délelőtt csináltattam a vén Vajnával a vén Nagy Györgynének szemvizet."

Az kellene nekem is most, jó szemvíz,de hol az a vén Vajna ? Mert én már mindenféle szemvizet kipróbáltam, hiábavalóan.
De milyen szépen jönnek sorba a fejlemények ezen az oldalon !