2009. június 7., vasárnap

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (22)


A nagyhatalmak jegyzéket intéztek a magyar kormányhoz
1923 január

A szövetséges nagyhatalmak részéről szombaton délután Castagneto herceg budapesti olasz követ az olasz, francia és angol kormányok nevében jegyzéket nyujtott át a magyar külügyminisztériumban. Ugyanekkor Csehország. Jugoszlávia és Románia budapesti követei szóbeli panaszt tettek a magyar kormánynál amiatt, hogy a magyar parlamentben, gyüléseken és a sajtó ellenséges megnyilvánulások jutottak kifejezésre. (...)
Hisszük és tudjuk, hogy a magyar kormány ebben az igen sulyos kérdésben is meg fogja védelmezni az ország méltóságát és mig egyfelől bent az országban teljes mértékben érvényt szerez akaratának, addig az ország tekintélyét és függetlenségét megóvja minden más szándéktól és minden más törekvéstől.
Komoly és sulyos feladatok várnak az országra, és a kormány és sulyos helyzetben legteljesebben nemzeti egységre van szükség, mert ezekben a napokban a kormány mögött ott kell állania az egész országnak.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Szombaton délután megjelent Castagento herceg budapesti olasz követ a magyar külügyminisztérium vezetésével megbízott Daruváry Géza dr. igazságügyminiszternél és az olasz, francia és angol kormányok nevében a január 13-ról keltezett következő jegyzéket nyujtotta át:
Kötelességünknek tartjuk, hogy nagyméltóságod figyelmét felhívjuk azokra az eseményekre, amelyek a legutóbbi magyar-román határincidenseket megelőzték s amelyek azok előidézéséhez hozzájárulhattak. December 10-ike óta a tüntetések és nyilvános gyülekezések egész sorát rendezték meg a román határ mentén levő magyar helyiségekben, ahol irredenta határozatok és szerződések megsértésére vonatkozó felhívások fogadtattak el. Hasonló felhívások alkalmasak arra, hogy kedélyeket nyugtanitsák és a szomszédos államokban valóságos provokációk benyomását keltik.
- A miniszterelnök úr kétségtelenül azon a véleményen lesz, hogy célszerű volna - nehogy a magyar kormány magatartását félre lehessen magyarázni - ezt a aggályos propagandát megakadályozni és hivatalos nyilatkoztattal tanusítani, hogy elitéli ezeket a tulkapásokat, amelyek Magyarország nyugalmára és a szomszéd államokkal való viszonyára csak károsak lehetnek.
- Bátrak vagyunk figyelmét felhivni a jelen helyzet veszélyére, tisztán a jó egyetértés és béke szellemétől vezéreltetve, amely hármunk kormányát Magyarország iránt áthatja.

Fogadja stb.
Castagneto s. k. Balfour s. k. Doulcet s. k.

Az olasz követ a jegyzék átadásakor szóbelileg ismételten kijelentette, hogy a jegyzékben foglaltakat kéri baráti tanácsnak tekinteni, amelyet ők Magyarország érdekében adnak.

Románia, Jugoszlávia és Csehország követei a külügyminiszternél:
Szombat este folyamán megjelentek a magyar kir. külügyminisztériumban Románia, Jugoszlávia és Csehország budapesti követei, a kiknek nevében Stercea román követ szóbelileg a következőket adta elő:
- Magyarországon a békeszerződések és a szomszédok ellen hosszabb idő óta izgatás folyik. Az utolsó hetekben ez nagyon megerősödött és megszaporodtak a parlamentben, gyüléseken és a sajtóban kifejezésre jutott ellenséges megnyilvánulások. Mindezek a szomszédállamok lakosságában nyugtalanságot keltenek.
- A magyar kormány az agitációk megakadályozására nem tett semmit, sőt egyes hivatalos személyiségek beszédeinek oly magyarázat adható, a mely alkalmas a nyugtalanság szellemének fokozására. Hogy a kedélyek Magyarországon és náluk megnyugodjanak, véleményük szerint szükséges volna a magyar kormány részéről megjelenő intézkedésekre, hogy az ilyen manifesztációk, beszédek és a sajtó utján kifejtett veszedelmes propaganda megszünjenek.

Daruváry h. külügyminiszter válasza:
Daruváry Géza dr., a külügyminisztérium vezetője válaszában hangsulyozta, hogy a gyülekezetek jelentőségét tulozzák. Kiemelte, hogy Magyarország szabad ország, a hol nincs sajtócenzura és a hol a gyülekezeteken is szólásszabadság uralkodik s így a kormánynak nincs feltétlenül módjában ilyen manifesztációk megakadályozására. Biztosította azonban a kis-antant követeit a magyar kormány teljesen békeszerető szándékáról és kijelentette, hogy a magyar kormány már a kis-antant ezen lépése előtt is igyekezett Magyarország közvéleményére megnyugtatólag hatni és hogy a jövőben is ilyen magatartást fog követni.

A honvédelmi miniszter Magyarország „háborus szándékairól”:
Belitska Sándor honvédelmi miniszter a Temps budapesti munkatársa előtt a Magyarország háborus szándékairól elterjedt hírekről a következő nyilatkozatot tette:
- Egyáltalán nem ismerem ezeknek a hireknek forrását, de biztosíthatom önt, hogy a híresztelésekből egy szó sem igaz. Mindenki meggyőződhetett a miniszterelnök ismételt nyilatkozataiból, hogy országunk szándékai békések. Akik ennek ellenére továbbra is meggyanusítják a mi szándékainkat, azok abból a célból cselekszenek, hogy az igazságot meghamisitsák.
- A magyar kormány a béke iránt érzett szeretetét nemcsak üres szavakban, de tettekben juttatta kifejezésre. Kérte felvételét a népszövetségbe és ezzel a lépésével kötelezettséget vállalt magára, hogy a jövőben támadható minden konfliktust békés uton fog elintézni. Tizennyolc hónapja a legnagyobb erőfeszítéseket végzi, hogy szomszédaival szabályozza a gazdasági viszonyt és ilyen módon előkészítse velük a béke utját. Éppen a napokban egyezett meg az osztrák kormánynyal egy döntőbiróság felállítása tárgyában és az erre vonatkozó javaslat közeli ratifikálása után Magyarország és Ausztria között minden komoly konfliktus lehetősége megszünik.
- Az állítólagos mozgósításról szóló hírek egyszerűen nevetségesek. Ezeknek a hireknek terjesztőit nyerészkedési célzat, vagy más gonosz szándék vezeti. Mindenki meggyőződhetik e hirek teljes alaptalanságáról. Gondolja el, hogy az országunkba küldött bizottságok részéről állandó erős felügyelet alatt állunk. Ha ezek a szervek kormányaikat az igazságnak megfelelően tájékoztatják, akkor lehetetlen megmagyarázni a külföldi ujságokban ujabban elterjedt híreket. Biztosíthatom önt, hogy nálunk mindenki a lét nehézségeivel küzd és senki sem gondol mozgósításra.
- Szilárdan remélem, hogy ezeknek a Magyarország ellen irányuló konok támadásoknak hamarosan véget vet, amint ez már az előző években is történt, a nagyhatalmak befolyása.
A magyar kormány és a magyar nemzet megörzi hidegvérét és ilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy lecsillapodjék a szomszéd államokban támadt idegesség (MTI.)

Minisztertanács:
A délutáni órákban a kormány Budapesten előző tagjai minisztertanácsra gyültek egybe a kormányzó elnökletével. A tanácsokozáson, mely hosszu ideig tartott, az antant ma átnyujtott jegyzékét tárgyalták és a teendő lépéseket beszélték meg.


Illusztráció: Belitska Sándor honvédelmi miniszter

Nincsenek megjegyzések: